Category Archives: Tin tức

Tòa soạn điện tử tập trung và nền tảng số cho PT-TH

Xuất phát từ những điểm bất cập trong cơ chế hoạt động của phần lớn tòa soạn báo hiện nay như: nhầm lẫn, thất lạc bài viết, khó tìm kiếm cũng như quản lý thông tin và không thể làm việc từ xa…. Cùng với mục tiêu tin học hoá, hiện đại hoá quá trình […]

Data Warehouse và Hệ hỗ trợ ra Quyết định

Giải pháp Báo cáo quản trị thông minh Smart-MIS BI (Business Intelligent) của Công ty Công nghệ Bách Khoa: Để giải quyết các khó khắn và vướng mắc hiện tại trong quá trình thu thập dữ liệu và lên báo cáo phân tích, đánh giá theo thời gian thực và trực tuyến, Công ty Công […]

Nền tảng Chuyển đổi số – eGoverment Platform

Nền tảng chuyển đổi số – eGoverment Platform Portal – eGate – ESB – eArchive – Identity/SSO – Dataware House KINH NGHIỆM TRIỂN KHAI Cổng thông tin điện tử tích hợp Hành chính công điện tử 1 cửa (dịch vụ công điện tử) Trục tích hợp dữ liệu / API gateway Management: Giải pháp định […]