CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển công nghệ Bách Khoa Hà Nội (sau đây gọi tắt là “Công ty Bách Khoa” hoặc “Bách Khoa”) trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã truy cập và sử dụng nền tảng của chúng tôi. Quý khách hàng đã xác nhận đồng ý với Chính sách thu thập và bảo mật thông tin khách hàng mà chúng tôi xây dựng gắn liền với Công ty Bách Khoa.

Công ty Bách Khoa và các công ty liên kết với chúng tôi (“Bách Khoa,” “chúng tôi”, “của chúng tôi”) hiểu rõ tầm quan trọng của việc bảo mật thông tin cá nhân của khách hàng và chúng tôi cố gắng minh bạch về việc chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ, chuyển và lưu trữ thông tin của khách hàng. Chính sách Bảo mật thông tin cá nhân này cung cấp tổng quan về các nguyên tắc thu thập thông tin của chúng tôi, áp dụng đối với ứng dụng. Xin lưu ý Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này được áp dụng khi Quý khách hàng sử dụng nền tảng ứng dụng (bao gồm cả các phiên Quý khách hàng đầu tiên và các Quý khách hàng cập nhật, nâng cấp) để truy cập, tìm hiểu thông tin và/để sử dụng các Dịch vụ được đăng tải trên nền tảng ứng dụng của chúng tôi (sau đây gọi chung là Dịch vụ). Chính sách này được áp dụng bất kể Quý khách hàng sử dụng máy vi tính, điện thoại di động, máy tính Quý khách hàng hay thiết bị khác để truy cập Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi khuyến nghị Quý khách hàng nên đọc cẩn thận Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này bởi vì bất kỳ lúc nào Quý khách hàng sử dụng Dịch vụ, tức là Quý khách hàng đồng ý với các điều khoản mà chúng tôi quy định trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và các phần bổ sung của nó. Quý khách hàng cũng lưu ý thường xuyên kiểm tra để biết các Quý khách hàng cập nhật cho Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này. Trong trường hợp chúng tôi cập nhật Chính sách bảo mật thông tin cá nhân và Quý khách hàng sử dụng Dịch vụ sau khi cập nhật, điều đó có nghĩa là Quý khách hàng đồng ý với (các) điều khoản mới được xác định trong Quý khách hàng cập nhật.

1. Phạm vi thu thập thông tin

1.1. Thông tin cá nhân khác hàng cung cấp trực tiếp:

Thông tin cơ bản Quý khách hàng của pháp nhân: để thiết lập tài khoản hoặc hồ sơ (chẳng hạn như tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh, địa chỉ…).

1.2. Thông tin về việc Quý khách hàng sử dụng Dịch vụ

Ngoài thông tin mà Quý khách hàng cung cấp, chúng tôi có thể thu thập thông tin về việc Quý khách hàng sử dụng Dịch vụ của chúng tôi thông qua phần mềm trên thiết bị và các phương tiện khác của Quý khách hàng. Ví dụ: – Thông tin đăng nhập: chẳng hạn như thời gian và thời lượng Quý khách hàng sử dụng Dịch vụ, cụm từ truy vấn tìm kiếm Quý khách hàng nhập thông qua các Dịch vụ và bất kỳ thông tin nào khác được lưu trữ trong cookie mà chúng tôi đã đặt trên thiết bị của Quý khách hàng.

1.3. Thông tin từ các nguồn của bên thứ ba

Chúng tôi cũng có thể thu thập các thông tin khác về Quý khách hàng, thiết bị của Quý khách hàng hoặc việc sử dụng các dịch vụ theo các cách mà chúng tôi mô tả cho Quý khách hàng vào thời điểm thu thập hoặc có sự đồng ý của Quý khách hàng.

2. Mục đích sử dụng thông tin

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập cho các mục đích sau:

 • Đăng ký Dịch vụ cho Quý khách hàng hoặc thiết bị của Quý khách hàng;
 • Cung cấp công cụ nhập liệu thông tin phản ánh mà Quý khách hàng mong muốn;
 • Cung cấp nội dung tra cứu theo đúng yêu cầu tra cứu của Quý khách hàng hoặc dựa vào các hoạt động trong quá khứ của Quý khách hàng trên Dịch vụ của chúng tôi.
 • Hiểu cách mọi người sử dụng Dịch vụ của chúng tôi để chúng tôi có thể cải tiến và phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới
 • Cho mục đích khác theo sự đồng ý của Quý khách hàng.

3. Phạm vi tiết lộ thông tin

Chúng tôi sẽ không tiết lộ thông tin của Quý khách hàng cho các bên thứ ba vì mục đích kinh doanh hoặc tiếp thị độc lập của riêng họ khi không có sự đồng ý của Quý khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi có thể tiết lộ thông tin của Quý khách hàng cho các đối tượng sau:

 • Đối tác kinh doanh. Chúng tôi có thể chia sẻ thông tin của Quý khách hàng với đối tác kinh doanh tin cậy, kể cả các nhà mạng di động. Những pháp nhân này có thể sử dụng thông tin của Quý khách hàng để cung cấp các dịch vụ phù hợp với yêu cầu, khả năng hợp tác của Quý khách hàng.
 • Nhà cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cũng có thể tiết lộ thông tin của Quý khách hàng cho các công ty cung cấp dịch vụ cho hoặc thay mặt chúng tôi, chẳng hạn như các công ty giúp chúng tôi thanh toán hoặc thay mặt chúng tôi gửi email. Những pháp nhân này bị hạn chế khả năng sử dụng thông tin của Quý khách hàng cho các mục đích ngoài việc cung cấp dịch vụ cho chúng tôi.

Các bên khác khi được pháp luật yêu cầu hoặc khi cần thiết để bảo vệ Dịch vụ của chúng tôi. Có những trường hợp mà chúng tôi phải cung cấp thông tin của Quý khách hàng cho các bên khác:

 • Để tuân thủ pháp luật hoặc đáp ứng quy trình pháp lý bắt buộc (chẳng hạn như lệnh khám xét hoặc lệnh khác của tòa);
 • Để xác minh hoặc thi hành việc tuân thủ các chính sách điều chỉnh Dịch vụ của chúng tôi;
 • Để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn của Công ty Bách Khoa hoặc các công ty liên kết, đối tác kinh doanh hay khách hàng của chúng tôi.
 • Các bên khác khi có sự đồng ý của Quý khách hàng hoặc theo hướng dẫn của Quý khách hàng. Ngoài các tiết lộ như được mô tả trong Chính sách bảo mật thông tin cá nhân này, chúng tôi có thể chia sẻ thông tin về Quý khách hàng với các bên thứ ba khi Quý khách hàng đồng ý hoặc yêu cầu việc chia sẻ như vậy

4. Trách nhiệm bảo vệ an toàn thông tin của khách hàng của chúng tôi

Chúng tôi cam kết đã và sẽ có các biện pháp thực tiễn và kỹ thuật hợp lý để bảo vệ tối đa thông tin chúng tôi thu thập có liên quan đến Quý khách hàng. Tuy nhiên, lưu ý rằng mặc dù chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để bảo vệ thông tin của Quý khách hàng, nhưng xin lưu ý không có trang web, đường truyền Internet, hệ thống máy vi tính hay kết nối không dây nào được bảo đảm là an toàn tuyệt đối.

5. Giới hạn trách nhiệm và từ chối đảm bảo

 • a. Công ty Bách Khoa sẽ nỗ lực trong khả năng cho phép, bảo đảm sự hoạt động liên tục của nền tảng ứng dụng. Tuy nhiên, trong mọi hoàn cảnh và mọi trường hợp, Bách Khoa không chịu trách nhiệm hay đưa ra bất cứ một đảm bảo nào trong việc duy trì hoạt động của nền tảng, cũng như bất cứ một tổn thất hay thiệt hại nào (cả về tài chính lẫn tinh thần) có thể gây ra cho Quý khách hàng khi ứng dụng ngừng hoạt động.
 • b. Không có lời tư vấn hoặc thông tin nào, dù Quý khách hàng miệng hay văn Quý khách hàng mà không được trình bày rõ ràng trong các điều khoản.
 • c. Công ty Bách Khoa luôn có quyền (nhưng không phải là nghĩa vụ) chấm dứt cung cấp nền tảng ứng dụng với Quý khách hàng mà không cần thông báo tới Quý khách hàng nếu Bách Khoa phát hiện Quý khách hàng vi phạm Điều khoản và Điều kiện này hoặc hoạt động kinh doanh của Quý khách hàng vi phạm pháp luật Việt Nam.
 • d. Trong một số dịch vụ của Bách Khoa qua nền tảng ứng dụng, Bách Khoa sẽ tự động thiết lập tài khoản và thông tin cá nhân của Quý khách hàng để Quý khách hàng sử dụng đầy đủ dịch vụ của ứng dụng. Thông tin cá nhân của Quý khách hàng sẽ được bảo vệ theo Chính sách quyền riêng tư giữa Quý khách hàng và Bách Khoa.
 • e. Công ty Bách Khoa có thể sửa đổi, nâng cấp một vài chức năng, cải thiện hoặc ngừng cung cấp toàn bộ nền tảng hoặc/và một phiên Quý khách hàng bất kỳ của nền tảng mà không cần phải thông báo với Quý khách hàng.
 • f. Quý khách hàng phải chịu trách nhiệm về toàn bộ những thông tin, hình ảnh được chính Quý khách hàng đăng tải lên nền tảng Tuyên Quang ID. Công ty Bách Khoa sẽ được miễn trừ tất cả trách nhiệm và nghĩa vụ đối với các nội dung được tạo lập và đăng tải bởi Quý khách hàng.

6. Truy cập thông tin của khách hàng

Quý khách hàng có thể có quyền yêu cầu chi tiết về thông tin mà chúng tôi thu thập và chỉnh sửa các điểm không chính xác trong thông tin đó. Bất kỳ quyền của người dùng theo yêu cầu của pháp luật sẽ vẫn giữ nguyên không thay đổi. Nếu được luật pháp cho phép, chúng tôi có thể tính một khoản phí nhỏ để cung cấp cho Quý khách hàng khả năng này. Chúng tôi có thể từ chối xử lý những yêu cầu không hợp lý, đòi hỏi nỗ lực kỹ thuật không cân xứng, gây nguy hiểm đến sự bảo mật thông tin cá nhân của
người khác, không thực tế hoặc truy cập như vậy không được luật pháp địa phương cho phép. Nếu Quý khách hàng muốn yêu cầu truy cập thông tin của mình, vui lòng liên hệ với bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua hòm thư điện tử .

7. Lưu trữ dữ liệu

Chúng tôi thực hiện các bước hợp lý để đảm bảo rằng chúng tôi chỉ lưu trữ thông tin về Quý khách hàng trong thời gian cần thiết cho mục đích mà thông tin được thu thập hoặc theo yêu cầu của hợp đồng hoặc theo luật pháp hiện hành.

8. Lưu trữ cục bộ khác

Chúng tôi, cùng với các bên thứ ba nhất định, có thể sử dụng các loại công nghệ lưu trữ cục bộ khác, có liên quan với Dịch vụ của chúng tôi. Những công nghệ này tương tự với cookie được thảo luận ở trên là chúng được lưu trữ trên thiết bị của Quý khách hàng và có thể được sử dụng để lưu trữ thông tin nhất định về các hoạt động và tùy chọn của Quý khách hàng. Tuy nhiên, các công nghệ này có thể sử dụng các phần khác nhau của thiết bị từ cookie chuẩn và vì vậy, Quý khách hàng không thể kiểm soát chúng Quý khách hàng công cụ và cài đặt chuẩn của trình duyệt…